0332 2219660 - Fax: 0332 2219689

Şehir Eğitim Mentorluğu

Fen Lisesi

Şehir Eğitim Mentorluğu Sistemi 

Eğitim mentorlüğü, öğrencinin, deneyimli bir öğretmenin yol göstericiliğinde, güçlü ve değişmesi gereken yönlerini keşfetmesine, beceri ve yetkinliklerini geliştirip yanlışlarını düzeltmesine, kedisine engel oluşturan sorunları fark edip çözümler üretmesine dayanan bir öğrenci takip sistemidir. Her sınıfın bir eğitim mentorü vardır. Mentor, sadece akademik süreci takip eden değil aynı zamanda öğrencisine model olandır.

Eğitim Mentorü Öğrencisine;

Öğrenmeyi öğretir. Süreç kontrollü, sonuç odaklı liderlik yapar.


  • Öğrenme, bireylerde kalıcı davranış değişikliği meydana getirmedir. Öğrencinin şimdiye kadar var olan yanlış öğrenmelerini düzeltip eksik öğrenmelerini tamamlamaktır. Örneğin; öğrencinin, deneme sınavında bilmediği soruyu boş bırakmasını sağlamak, davranış değişikliğidir. Eğitim mentorü de, öğrencinin en kolay davranış değişikliğinden en zor davranış değişikliğine kadar öğrenmeyi öğreten kişidir.    


  • Bireylerde toplumsal yaşam deneyimlerinin etkisi, kişilik özellikleri gibi etkenlerden dolayı olumsuz bakış açısı daha güçlüdür. Birey, çok küçük yaştan itibaren olumsuza daha yakın bir sağduyuyla hareket etmeye ve negatif komutlarla yaşam algısı oluşturmaya başlar. Eğitim mentorü bu şekilde oluşmuş olan algıyı bilir ve öğrencilerdeki olumsuz yönlerden çok olumlu olanları güçlendirmeye çalışır. Bunu yaparken bireye salt duygu yüklü odaklama değil öğrencinin kişiliğine uygun akılcı bir odaklama yapısı oluşturur...  


  • Günümüz eğitim modelleri sadece bilgi yükleyen bir sistem üzerine kurulmamaktadır. İki zil arası eğitim ve öğretim artık bitmiştir. Bireye; kişilik, aile, yaşam, öğrenme vb. farklılıkları da dikkate alan komple bir eğitim ve öğretim sistemiyle bakılmaktadır. Mentor, sınıfına objektif, eşit yaklaşırken bütüne bakıp bireysel farklılıkları ve değişiklikleri de gözden kaçırmaz.  


  • Esnek olmak yaşama ılımlı bir tavır takınmaktır. Aksilikler ortaya çıktığında alternatifler üzerinde düşünmeye başlamaktır ve doğru yollar bulmaktır. Farklı bakış açıları ile olayları değerlendirebilme özelliğine sahip olmaktır. Eğitim mentorü, kesin kurallar koymayıp öğrenciye alternatif bakış açıları sunar. Esnek olma, eğitim mentorünün çalışmalarından ve kurumun planlarından taviz vermesi anlamında değildir. Çözüm bulamadığında kolaya kaçıp sorunu başka birimlere atmamaktır. Başka birimlerle çözüm alternatifi geliştirip çözüm odaklı bir mentorlük yapar. Yol yoksa yol açar.    


  • Eğitim mentorü, öğretmelerden oluşan bir takımın üyesi, sınıfından oluşan takımın da mentorüdür. Rehberlik biriminin sınıflara açılan kapısıdır. Alınan tüm kararlarda takımıyla beraber hareket eder. Sadece dersinin öğretmeni değil, öğrencisinin de öğretmenidir. 


  • Asıl olan öğrencinin kendisiyle yarışmasıdır. Öğrenciye uygulanabilir bir hedef planlaması oluşturur. Bu hedef doğrultusunda öğrenciyle birlikte yol haritası belirler ve öğrencinin bireysel donanımlarının eksiklerini onarır. Sadece günü kurtarmaya değil çok sonralarında planını şekillendirir. 8.sınıf öğrencisinin 12.sınıfta ne yapacağını planlamak gibi...


  • Öğrenci üzerinde etkili olabilmesi için onun okul içi ya da okul dışındaki başarı ve başarısızlıklarında sevinç ve üzüntülerini, derslere ilgi ve ilgisizliklerinin nedenlerini takip eder, birebir ilgilenir. Başarılarında takdir eder, başarısızlıklarında çözüm üreterek destek olur.  Öğrencinin farkında olmadığı olası problemi görmesi ve bunu nasıl çözeceğini anlamasını sağlar.  


  • Öğrencinin sadece eksik yönlerine odaklanmaz. Öğrencileri doğrudan geliştirmeyi amaçlamaz, onlara kendilerini geliştirmeleri için gerekli donanımı kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler adına problemleri çözmeye çalışmaz, çözüm yolu buldurmayı amaçlar.


  • Özetle, derslerin işlenişi, etüt programları, yazılı ve deneme sınavları,  ders disiplini, ödev takibi, devamsızlıklar, uyum sorunu, ailesi ya da arkadaşları ile ilgili sorunlar ve durum değerlendirme analizleri gibi tüm akademik, sosyal ve psikolojik detayların kontrol mekanizması eğitim mentorüdür.